Algemene voorwaarden

Identiteit van de stichting:
Stichting Boost Friesland
Telefoonnummer: 06 – 50 47 64 95
Website: www.boost.frl
E-mail adres: info@boost.frl
KVK nummer: 74802380
Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van programma’s  diensten, producten, contracten en overeenkomsten van stichting Boost Friesland.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘programma’ verstaan; alle door stichting Boost Friesland te organiseren trainingen, programma’s, coaching, activiteiten, projecten, workshops, trajecten en/of diensten.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: een natuurlijk persoon die op grond van een met stichting Boost Friesland gesloten overeenkomst deel zal (laten) nemen aan een programma.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met stichting Boost Friesland is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma.
1.5 In deze voorwaarden wordt onder in company verstaan iedere cursus, seminar, training, activiteit, leergang, conferentie, congres, workshop, activiteit, college of masterclass die door stichting Boost Friesland in opdracht van een opdrachtgever wordt georganiseerd of uitgevoerd waarbij het programma plaatsvindt binnen het gebouw of terrein van opdrachtgever op locatie waar hetgeen zal plaatsvinden voor desbetreffende opdrachtgever.
1.6 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij opdrachtgever, deelnemer, hetzij stichting Boost Friesland.
1.7 Deze voorwaarden worden door de wederpartij aanvaard door het vragen van offerte of het op de hoogte zijn van informatie (bijvoorbeeld bij contractering), het schriftelijk of telefonisch aanmelden van deelnemers aan een programma, het sluiten van overeenkomsten of anderszins werkzaamheden door stichting Boost Friesland te laten verrichten, of met stichting Boost Friesland in onderhandeling te treden.
1.8 Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over programma wordt daaronder tevens begrepen elke andere door stichting Boost Friesland georganiseerde en of uitgevoerde activiteit of product, dienst in welke vorm dan ook en hoe genaamd dan ook.
1.9 Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.
Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle door stichting Boost Friesland gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Zij dienen bovendien als één geheel te worden opgevat.
2.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding c.q. aanbesteding door de opdrachtgever bij stichting Boost Friesland. Aanvaarding kan eveneens per e-mail of internet geschieden. Aanvaarding van een aanbieding brengt voor de opdrachtgever met zich mee dat deze de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen accepteert en dat deze derhalve ook gehouden is deze verplichtingen na te komen. stichting Boost Friesland zal vervolgens een bevestiging aan de opdrachtgever verzenden.
2.3. Het al dan niet door de opdrachtgever niet hebben ontvangen van de bevestiging, laat zijn/haar verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet.
2.4. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen (opdracht)bevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.
2.5. Stichting Boost Friesland behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.6. Elke overeenkomst wordt door stichting Boost Friesland aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.
2.7. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde onze eigendom en moeten deze op eerste verzoek aan stichting Boost Friesland worden teruggegeven. Zij mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet worden vermenigvuldigd, nagemaakt op welke wijze dan ook, of aan derden worden doorgegeven dan wel ter inzage worden gegeven.
2.8. De opdrachtgever machtigt stichting Boost Friesland bij deze uitdrukkelijk om, indien en voor zover stichting Boost Friesland dit binnen de grenzen van de door de opdrachtgever gegeven opdracht nodig of wenselijk achten, werkzaamheden door derden voor zijn/haar rekening te doen verrichten alsmede rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, mits anders aangegeven.
3.2 Prijzen gelden in Euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.
Artikel 4 Facturering en betaling
4.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door de opdrachtgever opgegeven e-mailadres, hetgeen overigens zijn/haar eigen betalingsverplichting jegens stichting Boost Friesland onverlet laat.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 21 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting. Bij termijnbetaling worden nota’s per termijn gefactureerd.
4.3 Bij overschrijding van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Stichting Boost Friesland is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan de opdrachtgever zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,0% per maand.
4.4 Naast de hoofdsom en de vertragingsrente is de opdrachtgever alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door stichting Boost Friesland ter inning van onze vordering alsook ten behoeve van de bewaring van onze rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 125,-, vermeerderd met de verschuldigde BTW.
4.5 Onverminderd het bovenstaande is stichting Boost Friesland in geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd stichting Boost Friesland recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere stichting Boost Friesland wettelijk toekomende rechten.
4.6 Stichting Boost Friesland is ten allen tijde gerechtigd ook na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van de opdrachtgever te verlangen. Indien de opdrachtgever daaraan niet voldoet, is stichting Boost Friesland gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd Stichting Boost Friesland heeft recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel en onverminderd alle andere stichting Boost Friesland wettelijk toekomende rechten.
Artikel 5 Reclames
5.1 Klachten over de aan de opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan stichting Boost Friesland te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die deze op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.
5.2 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.
5.3 Eventuele garanties gelden uitsluitend als de deelnemer aanwezig is en actief deelneemt.
Artikel 6 Verplichtingen onzerzijds
Stichting Boost Friesland zal haar programma, diensten en producten c.q. werk naar beste weten en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid uitvoeren.
Artikel 7 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming der nakoming)
7.1. In geval van overmacht is stichting Boost Friesland gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij (indien nodig) en de deelnemers zal hiertoe overleg gepleegd worden.
7.2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
-werkstaking;
-bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van stichting Boost Friesland;
-elke calamiteit welke ertoe leidt dat stichting Boost Friesland niet tijdig de plaats waar het programma of de activiteit gegeven moet worden (heeft) kunnen bereiken;
-overheidsmaatregelen die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben;
-tekortkoming in de nakoming van onze leveranciers;
-alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten laste van stichting Boost Friesland behoort te komen één en ander behoudens opzet/grove schuld onzerzijds.
7.3. Indien de programmaleider/jongerencoach/trainer verhinderd is heeft stichting Boost Friesland het recht om een vervangende programmaleider/trainer/coach in te zetten. Mocht het niet mogelijk zijn om een vervangende programmaleider/trainer/jongerencoach in te zetten, dan zal in onderling overleg een nieuwe datum voor het te houden programma vastgesteld worden.
7.4. Voor dat deel van de overeenkomst dat door stichting Boost Friesland is uitgevoerd zijn stichting Boost Friesland pro-rato gerechtigd betaling te vorderen.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 De organisatie en uitvoering van programma’s alsmede het opstellen van het programmamateriaal, geschieden naar beste vermogen van stichting Boost Friesland. Stichting Boost Friesland kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het programmamateriaal of tijdens een programma verkondigd. stichting Boost Friesland aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.
8.2 Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer(s) en opdrachtgever, stichting Boost Friesland aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor / tijdens het programma (activiteiten) ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor / tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).
8.3 Het handelen door opdrachtgever dan wel de deelnemer naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het programmamateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de deelnemer(s). stichting Boost Friesland is jegens de opdrachtgever en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het programmamateriaal.
8.4 Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van stichting Boost Friesland dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van stichting Boost Friesland in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs.
8.5 Ook voor eventuele gevolgschade is stichting Boost Friesland behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer aansprakelijk.
8.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerde aansprakelijkheid van stichting Boost Friesland berust bij/op de opdrachtgever/deelnemer, welke door deze wordt aanvaard.
Artikel 9 Auteursrecht
9.1 stichting Boost Friesland houdt het auteursrecht voor op de verstrekte informatie, concepten, plannen, ontwerpen, creaties, posters, producten, afbeeldingen, tekeningen, programma, schetsen, programmamateriaal en offertes. Deze stukken blijven eigendom van stichting Boost Friesland en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd (of welke andere wijze dan ook), aan derden getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden tenzij anders overeengekomen.
9.2 Wordt een in een offerte neergelegd aanbod door de wederpartij niet aanvaard dan zal deze de offerte door partij niet worden overgenomen, gekopieerd (of op welke andere wijze dan ook) of op andere wijze worden gebruikt.
Artikel 10 Ontbinding
10.1 stichting Boost Friesland is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever:
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn/haar eigendommen wordt gelegd;
– (bij een natuurlijk persoon) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
– uit kracht van de wet of overeenkomst op zijn/haar rustende verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt;
– een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft voldaan dan wel niet voldoet aan Boost verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling op grond van artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden;
10.2 Indien stichting Boost Friesland ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning onze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kan de opdrachtgever de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbinding)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.
Artikel 11 Annulering algemeen
11.1. Indien annulering meer dan 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de training of coaching plaatsvindt wordt €100,- administratiekosten in rekening gebracht, exclusief de kosten (uurtarief) van de intake, mailverkeer en overige gesprekken, ook deze zullen in rekening worden gebracht.
11.2 Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor de start van een programma of coaching wordt 50% van het totale training/programma of coachings- of programmabedrag in rekening gebracht, exclusief de kosten (uurtarief) van de intake, mailverkeer en overige gesprekken, ook deze zullen in rekening worden gebracht.
11.3 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of na de start van de training of coaching kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag., exclusief de kosten (uurtarief) van de intake, mailverkeer en overige gesprekken, ook deze zullen in rekening worden gebracht.
11.4 Bij annulering voor aanvang van de training is het mogelijk dat de gereserveerde plaats wordt ingenomen door een andere deelnemer, in dat geval worden er geen kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht, exclusief de kosten (uurtarief) van de intake, mailverkeer en overige gesprekken, ook deze zullen in rekening worden gebracht.
Artikel 12 Verjaring
Elke vordering tegen stichting Boost Friesland gericht aangaande een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn moeten worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na het beëindigen van het door stichting Boost Friesland verzorgde programma. Wordt hieraan niet voldaan dan vervallen alle rechten die de wederpartij aan zulk een vordering zou kunnen ontlenen.
Artikel 13 Uitvoering overeenkomst
Stichting Boost Friesland zal de met de opdrachtgever (en deelnemer) gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch stichting Boost Friesland behoudt zich het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma aan te brengen.
Artikel 14 Deelnemersaantal
Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door stichting Boost Friesland gestelde minimum aantal ligt, is stichting Boost Friesland gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan opdrachtgever de mogelijkheid worden geboden de deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan opdrachtgever zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval opdrachtgever inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.
Artikel 15 – Klachtenregeling
1.Klachten kunnen door de deelnemer/opdrachtgever via een e-mail aan het bestuur van stichting Boost Friesland bekend gemaakt worden. 2. stichting Boost Friesland beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 4.Bij stichting Boost Friesland ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 16 Bevoegde rechter
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door een bevoegde rechtbank.
Artikel 17 Toepasselijk recht
Op al onze transacties bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht.
Artikel 18 Vindplaats en wijziging voorwaarden
18.1 De laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever/deelnemer, is van toepassing.
18.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Voorwaarden voor het kopen/huren/inzetten van producten/creaties/diensten/programma’s.